Tractament Fusta

El mercat ofereix una amplia gama de marques i productes per el tractament de la fusta.

A l’interior, tot i ser important la utilització de bons materials, les condicions de la fusta son mes estables i sense l’atac d’agents atmosfèrics.
Es a l’exterior on les condicions son mes extremes. Es imprescindible l’elecció de productes que ens ofereixin garanties i que reuneixin unes determinades qualitats.

Imprimacions i vernissos que protegeixin la fusta contra, el blaveig,els insectes i els fongs xilòfags (mengen fusta).
Que siguin repel•lents d’humitat, evitant que la fusta es reinfli.

Preferentment que siguin de porus obert, que permet transpirar la fusta, afavorint la evaporació natural. Al mateix temps que no formin capa, i facilitin el seu manteniment.